Profil naukowy

Jestem językoznawczynią i kulturoznawczynią. Od 2017 roku pracuję w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach wcześniejszych (2007-2016) pracowałam na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Niemcy oraz w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym, będącym wspólną placówką badawczą obu uniwersytetów.

Zainteresowania badawcze

Główny obszar moich zainteresowań naukowych koncentruje się wokół problematyki polsko-niemieckiego kontaktu językowego. W moich początkowych badaniach (2005-2011) skupiłam się na zagadnieniach dwujęzyczności oraz interkulturowości w rodzinach polsko-niemieckich. Interesowały mnie przede wszystkim zagadnienia bilingwizmu indywidualnego, czynniki warunkujące dwujęzyczną akwizycję języka w rodzinach mieszanych oraz sposoby negocjowania kultur rodzinnych. Od 2012 zmieniłam nieco perspektywę badawczą i skoncentrowałam się nad kontaktem językowym w ujęciu granicznym. Celem mojego obecnego projektu badawczego, będącego podstawą do wkrótce planowanej habilitacji, jest próba zdefiniowania kontaktu językowego w polsko-niemieckim regionie granicznym.

Edukacja

Jestem absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego (profil dwujęzyczny z językiem niemieckim) w Gdańsku. Studiowałam w Polsce (Filologia Germańska, Uniwersytet Gdański, 1999-2000), w Niemczech (Kulturwissenschaften, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, 2000-2006), oraz we Francji w ramach programu Socrates Erasmus (LETTRES, L’Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis, 2003). Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych uzyskałam w roku 2011 na Uniwersytecie Europejskim Viadrina, broniąc pracę z zakresu dwujęzyczności i wielokulturowości, napisaną pod kierunkiem prof. Konstanze Jungbluth i prof. Haralda Weydta.

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7651-636X