Dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (2007-2016) oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2017- ):

Komunikacja interkulturowa:

 1. „Bikulturelle Familien” (Rodziny dwukulturowe)
 2. „Sprache und Identität” (Język i tożsamość)
 3. „Training interkultureller Kompetenz” (Trening kompetencji międzykulturowej)

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z wielojęzycznej akwizycji języka:

 1. „Multiculturalism and Multilingualism in the European Union” (Wielokulturowość oraz wielojęzyczność w Unii Europejskiej)
 2. „Theory and Practice in Sociolinguistics: Studies on Multilingualism and Multiculturalism” (Teoria i empiria w socjolingwistyce: Studia nad wielojęzycznością i wielokulturowością)
 3. „Theorie und Empirie des Spracherwerbs im Kontext der Mehrsprachigkeit” (Teoria i empiria akwizycji języka w kontekście wielojęzyczności)
 4. „Spracherwerb im Kontext der kindlichen Bilingualität” (Nabywanie języka w kontekście bilingwizmu dziecięcego)
 5. „Spracherwerbstheorien“ (Teorie akwizycji języka)

Empiryczne badania językoznawcze oraz zajęcia z zagadnień analizy dyskursu oraz analizy konwersacyjnej:

 1. „Abenteuer linguistischer Forschung“ (Przygoda badań lingwistycznych)

Zajęcia z lingwistyki migracji:

 1. „Gender, Sprache und Migration” (Gender, język i migracja)
 2. „Migranten in Deutschland: Sprach- und Integrationsproblematik” (Imigranci w Niemczech: zagadnienia językowe i integracyjne)
 3. „Frauenmigration” (Migracja kobiet)

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego:

 1. „PNJN”

Seminarium Licencjackie:

 1. „Multikulturalität und Mehrsprachigkeit” (Wielokulturowość i wielojęzyczność)